SPIELWORK B.V.

Inleiding

Welkom bij Spielwork, een online job- en carrièreplatform. Deze voorwaarden zijn juridisch bindend en bepalen het gebruik van de diensten.

De gebruiker dient de voorwaarden te accepteren om een profiel te creëren.

Definities

 1. Met Content wordt bedoeld: alle teksten, afbeeldingen, video’s, graphics, software, muziek, audio, informatie of andere materialen op het Platform.
 2. Met Data wordt bedoeld: alle persoonlijke gegevens, werkervaring en voorkeuren en alle gerelateerde informatie van de Gebruiker – inclusief, maar niet beperkt tot de informatie die is opgenomen in een cv – die relevant kunnen zijn voor de Potentiële Werkgever om vast te stellen of de gebruiker geschikt is voor een baan en/of die worden gebruikt om een Profiel te creëren.
 3. Met Platform wordt bedoeld: Spielworks website (die zich momenteel bevindt op www.spielwork.com) en alle daaropvolgende en gelieerde websites.
 4. Met Potentiële Werkgever wordt bedoeld: een entiteit waarvan een vacature is geüpload op het Platform.
 5. Met Profiel wordt bedoeld: het profiel en/of account dat de Gebruiker op het Platform heeft gecreëerd.
 6. Met Dienst of Diensten wordt bedoeld: alle diensten die door Spielwork worden aangeboden aan de Gebruiker, inclusief, maar niet beperkt tot het uploaden van vacatures en het herleiden van de Gebruiker naar de website van de Potentiële Werkgever.
 7. Met Spielwork wordt bedoeld: Spielwork B.V., een Besloten Vennootschap die haar statutaire zetel heeft in Amsterdam, Nederland en die staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 66720737.
 8. Met Voorwaarden wordt bedoeld: deze algemene voorwaarden.
 9. Met Gebruiker wordt bedoeld: elke persoon die de Diensten gebruikt of wenst te gebruiken.

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid door het creëren van het Profiel

Door het Profiel te creëren sluit de Gebruiker een juridisch bindende overeenkomst met Spielwork en aanvaardt hij/zij gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

Afwijkingen en addendums

Afwijkingen van of addendums bij deze Voorwaarden zullen alleen geldig zijn als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Intellectueel eigendom

De Content, het Platform, en de Diensten zijn het eigendom van Spielwork en worden beschermd door alle toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere wetten in Nederland en in het buitenland.

Profiel

Juistheid van informatie

De Gebruiker garandeert Spielwork dat de aan Spielwork verstrekte en/of op het Platform geüploade Data correct zijn. In het geval dat Spielwork een aanwijzing heeft dat de Data incorrect, misleidend of incompleet zijn, zal Spielwork gerechtigd zijn om deze Data of het Profiel te verwijderen.

Verbod op het creëren van een profiel voor een derde

Het is de Gebruiker niet toegestaan om een Profiel te creëren voor een derde, tenzij deze derde instemt met het creëren van een Profiel.

Verwijderen van het Profiel

Zowel de Gebruiker als Spielwork heeft – te allen tijde – het recht om het Profiel zonder enige reden te verwijderen.

Licentie van Gebruiker aan Spielwork en de Potentiële Werkgever

De Gebruiker verleent aan Spielwork en de Potentiële Werkgever een onvoorwaardelijke en onherroepelijke licentie en alle rechten voor het gebruik van de Content, geheel of gedeeltelijk, met betrekking tot de Data die zijn geüpload door de Gebruiker.

Het Gebruik van het Platform

De Gebruiker zal gebruikmaken van het Platform in overeenstemming met de Voorwaarden en de Nederlandse wetgeving.

Privacyverklaring

Algemeen

 1. Spielwork respecteert de privacy van elke Gebruiker en zorgt ervoor dat er vertrouwelijk en zorgvuldig wordt omgegaan met de Data van de Gebruiker overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het Platform wordt gerund door Spielwork als operator in Nederland ten behoeve van de Potentiële Werkgever.
 2. De Data die worden geüpload op het Platform worden opgeslagen en gebruikt door Spielwork als datacontroller ten behoeve van de toepassing door de Gebruiker. Bijzondere Data (informatie over raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid) zullen niet worden verzameld, tenzij dergelijke Data vrijwillig bekend worden gemaakt door de Gebruiker. De Data zullen alleen worden gebruikt in verband met de Diensten.
 3. Ten behoeve van het wervingsproces kunnen de Data toegankelijk zijn voor en/of worden overgedragen door/aan werknemers en/of andere personen die werken bij of diensten verlenen aan de Potentiële Werkgever.

Data-opslag en -toegang

 1. De Data worden in versleutelde vorm opgeslagen in een datacentrum in Nederland. De Data worden gehost door Transip. De Data worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang via versleutelde transmissie en opslag, een data-backup-concept en fysieke beveiligingsmaatregelen voor de servers.
 2. Ten behoeve van het wervingsproces kunnen de Data toegankelijk zijn voor en/of worden overgedragen door/aan werknemers en/of andere personen die werken bij of diensten verlenen aan de Potentiële Werkgever.

Datavragen, -onderhoud, -verwijdering en recht van bezwaar

 1. De Gebruiker kan de Data op elk gewenst moment bekijken op het Platform. Daarnaast heeft de Gebruiker het recht om Data te laten blokkeren of verwijderen, om bezwaar te maken tegen het verwerken van de Data en om onjuiste Data te laten corrigeren.
 2. Vanaf de datum waarop de Gebruiker het Profiel niet gebruikt, d.w.z. de Data niet updatet of de Diensten niet gebruikt, blijven de Data opgeslagen voor een periode van maximaal vierentwintig (24) maanden, op voorwaarde dat deze periode opnieuw zal worden opgestart nadat de Gebruiker het Profiel gebruikt. Dit is om andere carrièremogelijkheden te vinden voor de Gebruiker.

Cookies

 1. Cookies zijn kleine stukjes informatie die een browser opslaat op een computer. Spielwork gebruikt cookies om de Gebruiker te herkennen wanneer deze het Platform bezoekt.
 2. Cookies stellen Spielwork in staat om informatie te verzamelen omtrent het gebruik van de Diensten om deze te verbeteren en om zich aan te passen aan de behoeftes van de bezoekers van Spielwork. Spielworks cookies verschaffen informatie met betrekking tot persoonlijke identificatie. De Gebruiker kan zijn of haar browser aanpassen door geen cookies van het Platform toe te staan, waardoor er geen informatie van de Gebruiker wordt bewaard.

Beperking van de aansprakelijkheid

 1. Spielwork aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de communicatie (inclusief, maar niet beperkt tot de inhoud daarvan) tussen de Gebruiker en de Potentiële Werkgever.
 2. Spielwork aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van de vacatures.
 3. Spielwork aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enige schade die voortvloeit uit het gebruik van het Platform.
 4. Onverminderd het voorgaande is Spielwork alleen aansprakelijk tot het maximumbedrag van de aansprakelijkheidsverzekering die is afgesloten door Spielwork.

Toepasselijk Recht, Geschillen, Nietigheid en Ongeldigheid

Toepasselijk Recht

Op deze Voorwaarden en alle niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of in verband met de Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Rechtsgebied

De rechtbank van Amsterdam, Nederland of de woonplaats van de Gebruiker is bevoegd om in eerste aanleg elk geschil te beslechten dat voortvloeit uit of in verband met deze Voorwaarden.

Nietigheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard door een rechtbank of een andere instantie, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden, die onverminderd van kracht zullen blijven.

Vragen

Indien de Gebruiker vragen heeft met betrekking tot de Voorwaarden, kan de Gebruiker een e-mail sturen naar de helpdesk: info@spielwork.com.